Historiek

De kolonie van Wortel is een voormalige Rijksweldadigheidskolonie. De oorsprong ervan ligt in het Franse Régime. De Staat verplichtte tot tussenkomst voor de hulpverlening bij armoede en voor het oprichten van bedelaarsgestichten. Onder het Koninkrijk der Nederlanden evolueerde de instelling tot landbouwkolonie. Werkverschaffing, zo werd gedacht, was een efficiënte manier om de landloperij te beteugelen en de openbare orde te handhaven. Vanuit die nieuwe bestemming vond een herinrichting van het landschap plaats. Het werd doorsneden door dreven en sloten en bebouwd met imposante gebouwencomplexen. Uiteindelijk groeide Wortel kolonie uit tot een landschappelijk en natuurwetenschappelijk uiterst waardevol geheel.

De boerderij waarin De Bonte Beestenboel is gevestigd, maakt deel uit van ‘Les Quatre Bâtiments’. De landlopers die ondergebracht waren in het toevluchtshuis van de kolonie, werden verplicht om te werken, onder andere op de boerderij. Met de afschaffing van de wet op de Landloperij werd de kolonie door Justitie verkocht. Het is Kempens Landschap vzw die zorgt voor het behoud in gemeenschapshanden van de kolonie, om die als geheel te kunnen bewaren. In dat kader verwerft zij de boerderij, die De Bonte Beestenboel in erfpacht heeft genomen.

Kempens Landschap vzw

Kempens Landschap vzw werd opgericht in november 1997 op initiatief van het provinciebestuur Antwerpen en een veertigtal Kempense gemeentebesturen, mede in uitvoering van een beleidslijn in het provinciaal bestuursakkoord.

De hoofddoelstellingen zijn: de verwerving, de bescherming, de valorisatie en het gebeurlijk herstel van leefmilieu, landschap, natuur- en cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen en inzonderheid de instandhouding, het beheer, de ontsluiting en publieksgerichte openstelling van open monumenten in haar bezit.

Momenteel heeft Kempens Landschap meer dan 550 ha in eigendom www.kempenslandschap.be